Sutaz o ETH – Podmienky

MARKETINGOVÁ SÚŤAŽ – Sutaz o ETH

ÚVODNÉ USTANOVENIA

František Juriš, Zavadilova 22, 16000 Praha, IČ: 05107962, DIČ: CZ9207286550. (ďalej len “ Autor „) organizuje v termíne od 00:01 hod dňa 15. 05. 2021 do najneskôr 23:59 hod dňa 31. 12. 2021 (ďalej len“ Doba konania „) marketingovú súťaž zvanú“ Sutaz o ETH „(ďalej len“ Kampaň „) a týmto stanovuje pravidlá a podmienky Súťaže, ktoré sú k dispozícii na internetovej stránke https://frantisekjuris.eu/l/sutaz-o-eth/.

Autor upozorňuje na skutočnosť, že aj na túto Kampaň sa neuplatňujú podmienky pre reklamné oznámenie za sprostretkovanie informácií.

ZÁKLADNÉ PODMIENKY KAMPANE

Vybraný zákazník zo Slovenskej alebo Českej republiky, fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len “ Účastník „), ak splní podmienky Kampane uvedené v týchto pravidlách v Dobe konania, môže získať výhru:

Ak má kompletne a pravdivo vyplnené údaje na Facebooku, Instagramu a e-maily oznámi prostredníctvom aplikácie Google Forms svoje kontaktné údaje, najmä svoje meno, priezvisko a e-mail;

V Dobe konania odpovie na všetky otázky, vykoná úlohy na nasledovnom odkaze a poskytne potvrdzujúce materiály prostredníctvom postupu upresnené na nasledovnom odkaze. A to napríklad údaje na overenie interakcie profilom na sociálnej sieti alebo záznamom na stránke Patreon.com.

Z Kampane budú vylúčení tí, ktorí:

  • Nesplnia podmienky Kampane uvedené v týchto pravidlách;
  • Vyjadria nesúhlas o spracovaní osobných údajov;
  • Budú konať v rozpore so zákonom a / alebo s dobrými mravmi a / alebo sa dopustí podvodu v súvislosti s Kampaňou;
  • Uvedú v Kampani nepravdivé alebo neúplné informácie.
  • V prípade vylúčenia Účastníka nemá taký Účastník právo na náhradu nákladov či škody, ktorá by mu mohla vzniknúť.
  • Majú čestvo založený účet na sociálnych sieťach Facebook a Instagram v roku 2021

PODROBNÉ PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Účastník, ktorý splní podmienky pre účasť v Kampani uvedené v týchto pravidlách, sa automaticky zaradí do žrebovania o výhru. V prípade, že účastník nemá záujem byť zaradený do žrebovania, môže Františka Juriša kontaktovať prostredníctom mailu na info@frantisekjuris.eu a požiadať o vyradenie z kampane.

Každý Účastník sa môže do Súťaže zapojiť po Dobu trvania iba jeden krát.

Výber výhercu prebehne prostredníctvom náhodného žrebu, a to iba v prípade dovŕšenia viac ako 40 kvalifikovaných účastníkov ktorý splnili podmienky skrz nasledovný odkaz a vyplnili Google Forms pred skončením Kampane, tj. 31. 12. 2021. V prípade splnenia tejto podmienky výherca bude oznámený najneskôr do 14 dní od ukončenia Kampane.

Účastník, ktorý sa stane výhercom, bude o tejto skutočnosti okamžite informovaný prostredníctvom e-mailu pod ktorým bol pridaný do súťažného procesu.

Ak sa nepodarí výhercu zastihnúť do 7 dní od okamihu, keď mu bola odoslaná správa o výhre, bude vybraný náhradný výherca.

VÝHRA V KAMPANI

Predmetom výhry v Kampani je 0.5ETH (ďalej len “ Výhra „).

Výhru nie je možné vymeniť za peniaze, a zároveň Výhra nie je určená na ďalší predaj.

Na poskytnutie Výhry nemá Účastník garantovaný nárok.

Výhra bude zaslaná výhercovi na ETH adresu, ktorú si prostredníctvom služby Google Forms zadal.

OSOBNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajů Účastníka je Autor. Kontakt je uvedený na adrese podmienkách o spracovaní osobných údajov.

Účelom spracovania osobných údajov Účastníka je riadna účasť v Kampani a s tým súvisiace činnosti ako sú napr. Vyhodnotenie Účastníkov, kontrola a vyhodnotenie splnenia podmienok Kampane zo strany Účastníkov, verejné vyhlásenia výherca Výhry (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach Autora) a kontaktovanie výhercu Výhry.

Právnym základom spracovanie je oprávnený záujem Autora na tom, aby osobnými údajmi Účastníka na uvedené účely disponovala, lebo každý Účastník sa Kampane zúčastňuje dobrovoľne a ak by Autor osobné údaje Účastníka nemohol za vyššie uvedenými spôsobmi spracovávať, tak by Kampaň nevyhlasovala. Proti spracovanie osobných údajov týmto spôsobom je možné namietať prostredníctvom zaslania e-mailu na info@frantisekjuris.eu.

Ďalšie podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené na na adrese podmienkách o spracovaní osobných údajov.

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

Autor prehlasuje, že nie je zodpovedná za chyby spôsobené pri prenose elektronických správ.

Autor si vyhradzuje právo meniť podmienky Kampane, nahradiť Výhry v Kampani za Výhry podobného typu alebo zodpovedajúcej hodnote, prípadne Kampaň úplne zrušiť.

Účastník nemá právo na náhradu nákladov spojenú s účasťou v Kampani.

Tieto pravidlá Kampane nadobúdajú účinnosť dňom ich vyhlásenia, pričom každý Účastník svojim zaradením do Kampane vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.

Všetky prípadné spory, ktoré vyplývajú z tejto Kampane alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, rieši výhradne Autor.

Facebook, Patreon ani Instagram nie je usporiadateľom súťaže, nijako ju nesponzoruje, ani s ňou nesúvisí.

V Prahe, dňa 15. 05. 2021