Ako ďalej?Tvoja 6 Mesačná výzva práve začala!

 1. Zober si kalendár
 2. Zapíš si aspoň 5 dní po dvoch a viac hodinách času
 3. Teraz vieš že napíšeš 10 článkov týždenne, tj cca 40 článkov mesačne, tj 240 článkov za pol roka.
 4. Venuj tomu každú druhu sobotu po 5 hodinách
 5. Takže sa ti navýši počet o 10 článkov mesačne tj si na 300 článkoch na polroka.

Tvoja investícia je:

 1. Hosting s doménou =  3,4 * 6 = 20,4 USD
 2. SEM Rush = 99 * 6 = 594 USD
 3. 300 hodín času = 1500€ ( 37 500Kč) Variabilná zložka ale rátam že 5€/h ( 125Kč/h) musí byť minimum na motiváciu )
 • 614 USD = tj. 566,49€ (15 434,85Kč) = Kompletne s podporou v skupine
 • 20,4 USD = tj  18,82 (512 Kč) = Vlastnou tŕnitou cestou s Google Keyword Tools

Motiváciou môže byť:

 • Pokrytie nákladov = 614 alebo 20,4 USD
 • Pokrytie času = 1 625 USD ( tj tých 300 hodín po 5€ )

Očakávaný mesačný zisk za mesiac práce:

 • 614 / 6 = 102 USD ( Web + SEM Rush )
 • 20,4 / 6 = 3,4 USD ( iba Web )
 • 1625 / 6 = 270 USD ( iba čas )

Tj. v prípade WEB + SEM Rush + čas = 270 + 200 USD = 470 USD (  433€ / 11 813 CZK )

V tomto prípade  pokiaľ sa zameráte na online KetoDiet alebo KetoMix recepty tak potrebujete cca 5 predajov mesačných balíčkov .